Obchodní podmínky

Provozovatelem eshopu je:
Oldtimer service.cz spol. s r.o., Hostivická 8/10 Praha 5, 155 21, IČO: 27450309,  DIČ: CZ27450309

 

Obsah stránek VWBUSSHOP.CZ, VWBUS.CZ, OLDTIMERSERVICE.CZ je chráněn autorským právem. Upozorňujeme na to, že použití obrázků, textů nebo jejich částí v tištěných nebo online publikacích vyžaduje písemný souhlas společnosti Oldtimer service.cz spol. s r.o. Veškeré texty jsou určeny pouze pro osobní informaci. Každé jiné komerční nebo nekomerční užití, především jejich ukládání v databázích, zveřejňování, rozmnožování a všechny formy obchodního využití, stejně jako šíření na třetí osoby – také v částech nebo přepracované, přesahující tento účel, je bez souhlasu vlastníka práv vyloučeno. Autoři, uvedení v bibliografii, jsou za obsah toho kterého textu zodpovědní. Používání log, obrázků, textů, především v popisu produktů obchodní oblasti, probíhá za respektování práv jejich vlastníků.

 

Obchodní podmínky:

Tyto obchodní podmínky se netýkají firemních zákazníků, kteří se řídí obchodními podmínkami odsouhlasenými při začátku spolupráce.

Každé jednotlivé zboží nabízené v našem virtuálním obchodě (https://vwbusshop.cz/, https://vwbus.cz/https://oldtimerservice.cz ) je náležitě identifikováno svým výrobním číslem a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje (15%) 21% DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání (čl. II odst. 1 obchodních podmínek). Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci.

Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám náš virtuální obchod (dále „prodávající“) formou elektronické pošty na vámi v objednávce uvedenou emailovou adresu potvrdí, že eviduje vaší objednávku. Potvrzení vaší objednávky musí obsahovat datum uzavření smlouvy, identifikaci vámi objednaného zboží, celkovou kupní cenu, náklady na dodání zboží do místa předání a identifikační údaje provozovatele virtuálního obchodu.

Objednané zboží lze osobně vyzvednout v kanceláři naší firmy pondělí až pátek 9.00 – 17.00 hodin. Platba na místě v hotovosti.

Zboží je také možno dodat prostřednictvím České pošty (dopisy), balíky DPD, PPL, Zásilkovna, Top Trans, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR a SR) anebo do výdejny sítě Zásilkovna. Platba na dobírku a nebo předem online pomocí platební brány ComGate.

Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení potvrzení o vyřízení objednávky, které bude zasláno prodávajícím na email uvedený v objednávce kupujícím.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Záruční doba je 24 měsíců.

Platba PayPal:
Pay Pal – Využitím této metody souhlasíte s obchodními podmínkami PayPal .

 

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že: 1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění.

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

 1. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 2. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 3. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 5. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 • Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR
 • Štěpánská 15
 • 120 00 Praha 2
 • Email: adr@coi.cz
 • Web: adr.coi.cz
 • On-line platforma: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Provozovatelem virtuálního obchodu je:

Oldtimer service.cz spol. s r.o., Hostivická 8/10, Praha 5, 155 21, IČO: 27450309, DIČ: CZ27450309